Agost

Ambitie

Het AGOST zal helpen het woonklimaat en de economische bedrijvigheid te ondersteunen en op te waarderen. Het zal:

  • een actief grond- en pandenbeleid voeren om functies zoals administratie, dienstverlening, ontspanning, wonen, mobiliteit en bedrijvigheid te ontwikkelen
  • initiatieven nemen voor de ontwikkeling en de realisatie van alternatieve en/of milieuvriendelijke energiebronnen
  • Initiatieven ondersteunen die tot doel hebben de lokale economie te bevorderen door de ontwikkeling en/of herlokalisatie van bedrijven op de bedrijventerreinen en de verbetering van het onroerend patrimonium
  • stimuleren en meewerken aan de ontwikkeling van de stad betreffende grondregie, mobiliteit en centrummanagement
  • studies laten uitvoeren en projecten, die haar doel kunnen realiseren, bevorderen.

Vernieuwing, integratie, kwaliteit en communicatie zijn vormen hierbij de sleutelbegrippen.

Vernieuwing

De vernieuwing, die het AGOST beoogt, moet zowel tot uiting komen in haar initiatieven naar de programmatie en het aanbod van de bedrijfswereld, de handel, de horeca, het toerisme, de recreatie en de cultuur.

Integratie

Geïntegreerd werken veronderstelt dat op basis van overleg een gemeenschappelijk project tot stand kan komen waardoor energie en middelen gebundeld en zinvol besteed worden. Het is de enige werkmethode om een betekenis en een maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Kwaliteit

Kwaliteit realiseren begint bij een voorbeeldige ambitie, duidelijke doelstellingen en een goede opdrachtomschrijving.

Ter ondersteuning en bevestiging van de ambitie kan kwaliteit mede tot stand komen door gemotiveerde en creatieve ontwerpers aan te trekken die aan de verschillende stadsvernieuwingsprojecten en aan de informatie die erover verspreid wordt, een eigentijds en duurzaam karakter kunnen geven.

Informatie en communicatie

Vernieuwing, integratie en kwaliteit komen niet vanzelf boven water drijven. In die optiek is een degelijk informatie- en communicatieproces onontbeerlijk.

Dit informatie- en communicatieproces richt zich zowel tot de partners die betrokken zijn bij het tot stand komen van de projecten als tot de bewoners, bezoekers, potentiële investeerders en andere geïnteresseerden leken of deskundigen. Op dit moment wordt dan ook hard gewerkt aan onze eerste nieuwsbrief.